statut prawny - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. na obszarze województwa, organami administracji rządowej, właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

 

1.     Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:

a)    wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

b)    wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2.      Komendant Powiatowy (Miejski) Policji,

3.      Komendant Komisariatu Policji.

 

Terytorialny zasięg działania organów, o których mowa w ustęp 1 punkt 1 i 2, odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa, z zastrzeżeniem ustępu 3 - 5.

 

A.    Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji, po zasięgnięciu opinii Wojewody.

B.     Komendant Wojewódzki Policji oraz Komendant Powiatowy (Miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania.

C.    Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Powiatowy (Miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a Komendant Komisariatu Policji - przy pomocy komisariatu.

D.    Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.

 

STATUT prawny Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 

Ustawa o Policji


 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 08.05.2009
Data modyfikacji : 21.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Kupisz
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Kupisz WRD KPP Łęczyca
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Kowalski
do góry