Ochrona danych osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy
z siedzibą przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, kod 99-100 Łęczyca.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Pan Łukasz Szczerbakowicz – e-mail: iod@.ld.policja.gov.pl

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

a) w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO).
b) W celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
d) w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale  niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
e) w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli  jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji  w Łęczycybądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO).     
 

W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy,
(czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) -  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.           

8. Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 roku

10. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości  (zwana dalej - DODO) informuję o tym, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant  Powiatowy Policji w Łęczycy z siedzibą przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, 99-100 Łęczyca.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest Łukasz Szczerbakowicz, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywaniei zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z DODO, przysługuje osobie której dane są przetwarzane prawo do;

a) wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych, dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: 22 531-03-01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl,
b) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

​1.Administratorem Danych Osobowych (ADO) pozyskanych z systemu monitoringu jest Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy z siedzibą przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, 99-100 Łęczyca.

2.W celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Łukasza Szczerbakowicza, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@ld.policja.gov.pl., bądź telefonicznie pod numerem 47 841-20-62.

3.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia i przetwarzanych informacji oraz określenie uprawnienia do przebywania w wydzielonych strefach (art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO).

4.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie uprawnionym organom, na podstawie obowiązującego prawa.

5.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6.Monitoringiem objęte są główne ciągi komunikacyjne na parterze budynku Komendy, a na zewnątrz teren bezpośrednio do niego przyległy (wejścia, brama, podwórze).

7.Czas przetwarzania obrazu zapisanego w systemie monitoringu jest zależny od intensywności ruchu osobowego oraz możliwości technicznych zastosowanych urządzeń rejestrujących. Zawiera się w okresie od 30 do 35 dni, a następnie ulega automatycznemu usunięciu (nadpisaniu przez kolejny zarejestrowany obraz).

8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia żądania od administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania – w przypadkach prawem przewidzianych.

9.Jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROGRAMIE „ELEKTRONICZNY NADAWCA”

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

1.Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy z siedzibą przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, 99-100 Łęczyca.

2.W celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Łukasza Szczerbakowicza, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@ld.policja.gov.pl., bądź telefonicznie pod numerem 47 841-20-62.

3.Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Policji oraz umowy
nr 204/151/BŁiI/18/RG (ID nr: 393383/L) z dnia 27.09.2018 r. zawartej z Pocztą Polską S.A. (art. 6 ust.1 lit. c, e RODO).

4.W programie „Elektroniczny nadawca” przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, z którymi ADO prowadzi korespondencję korzystając z usług operatora pocztowego Poczta Polska S.A. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), nazwę instytucji, funkcję lub stanowisko osoby reprezentującej osobę prawną, numer identyfikacji podatkowej.

5.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a.dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

b.sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

c.usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO,

d.ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

e.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO.

6.Jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl)

7.Dane osobowe są przekazywane Poczcie Polskiej S.A. prowadzącej działalność pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) – celem wykonania usługi.

8.Dane osobowe są przekazywane operatorom pocztowym państw trzecich w przypadku przesyłek zagranicznych.

9.Dane osobowe przetwarzane w programie „Elektroniczny nadawca” usuwane są z programu po wpływie 410 dni.

10.Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Metryczka

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 17.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Kowalski
Osoba udostępniająca informację:
ŁukaszTwardowski Zespół ds. Informatyki, Łączności oraz BHP KPP w Łęczycy
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Kowalski
do góry