Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

Składnica Akt

 Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

 99 - 100 Łęczyca,  ulica Ozorkowskie Przedmieście 4


 

telefon. 47 84 231 30


 

 

I. Zasób archiwum

Składnica Akt działa w ramach Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 4.

Działalność archiwalna w garnizonie łódzkiej Policji kształtowana jest obecnie w oparciu o zbiór akt wytworzonych od 1955 przez Milicję Obywatelską oraz od 1990 r. przez Policję. Dokumentacja z lat 1945-1954 wytworzona przez Komendę MO w Łęczycy została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.


 

 Na zasób akt Składnicy Akt Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy składają się:

 - materiały archiwalne, stanowiące część narodowego zasobu archiwalnego wśród, których wyróżnić można wydane przez organ MO/Policji lub podległych kierowników jednostek organizacyjnych m.in.: zarządzenia, rozkazy organizacyjne i personalne, decyzje, opracowania statystyczne,

- dokumentacja niearchiwalna, podlegająca brakowaniu wśród, której wskazać należy na: akta spraw operacyjnych, akta kontrolne postępowań przygotowawczych, akta i materiały administracyjne powstałe w związku z działalnością Policji, dokumentacja finansowa.

II. Realizowane zadania

1. Przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z podporządkowanych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy.

Uwaga: Akta archiwalne i dokumentacja niearchiwalna przyjmowana jest do zasobu składnicy na podstawie spisów akt przekazanych:

Dokumenty do pobrania:

Spis akt przekazanych

Wzór protokołu brakowania BC

 

2. Obsługa podporządkowanych komórek organizacyjnych w zakresie korzystania z przechowywanych materiałów w celach służbowych.

3. Ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z zasadami archiwistyki.

4. Wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów.

5. Udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.

6. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „B” i „BE” oraz udzielanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „Bc”.

7. Przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i Instytutu Pamięci Narodowej.

8. Udzielanie pomocy metodycznej i konsultacji w sprawach archiwalnych związanych z klasyfikowaniem i opracowaniem dokumentacji przed zdaniem składnicy akt.

9. Przeprowadzanie protokolarnej kontroli stanu liczbowego zasobu archiwum lub składnicy akt z zapisami w ewidencji - skontrum.

III. Wybrane przepisy

1. Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz. U. 2015, poz. 1446).

2. Ustawa z dnia 21.06.1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra. (Dz. U. 2012 r. Nr 106, poz. 908).

3. Ustawa z dnia 06.09.2001 r.  o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. 2001. Nr 112, poz. 1198).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. 2011 r. Nr 196, poz. 1161).

4. Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.05.2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych. (Dz. Urz. MSWiA 2008 r. Nr 9, poz. 42).

5. Zarządzenie nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.12.2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. (Dz. Urz. MSWiA 2008 r. Nr 1 poz. 1).

6. Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji. (Dz. Urz. KGP 2008 r. Nr 16, poz. 95).

7. Zarządzenie Nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 14.07.2016 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP 2016, poz. 41).

IV. Zadania realizowane na rzecz podmiotów zewnętrznych

(Dostęp do zasobu archiwum)

1. Dostęp do materiałów archiwalnych

Realizowany jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.

Udostępnienie akt archiwalnych następuje poprzez:

- umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;

- przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci reprodukcji tych materiałów albo w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytanie.

Materiały archiwalne udostępnia się na podstawie pisemnego zgłoszenia zainteresowanego.

2. Dostęp do dokumentacji niearchiwalnej

Realizowany jest na podstawie Zarządzenia Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 25.09.2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji .

Udostępnienie akt niearchiwalnych następuje poprzez:

- umożliwienie zainteresowanym lub ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;

- przekazania podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;

- przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;

- wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Akta niearchiwalne udostępnia na miejscu i wypożycza poza Składnicę na podstawie pisemnego zgłoszenia do Składnicy Akt KPP w Łęczycy,

Dla jednostek/komórek organizacyjnych Policji obowiązuje "karta udostępniania akt" (dokument do pobrania).

Wniosek o udostępnienie materiałów niearchiwalnych na rzecz podmiotów spoza resortu spraw wewnętrznych i osób fizycznych powinien odpowiadać założeniom wyrażonym jak we wniosku o udostępnienie akt archiwalnych.

Uwaga:

- Udostępnianie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej objętej ochroną przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnej na rzecz podmiotów i osób fizycznych realizowane poza resort spraw wewnętrznych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21.06.1996 r.  o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra.

- Udostępnianie dokumentacji i akt zawierających dane osobowe następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Udostępnianie akt operacyjnych następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno-rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

 

Metryczka

Data publikacji : 25.10.2016
Data modyfikacji : 21.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Kowalski
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Kowalski
do góry